Pracujemy nad nowym projektem


Text to Speech Voices

Na początku wrześnie 2023 r. Klub Integracji Społecznej ponownie stanął do konkursu na projekty społeczne dofinansowane z Fundwszy Europejskich. Tym razem był to konkurs na: Działanie FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie, Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkim, Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027

Konkurs zakładał dwa typy projektów:

1. Programy obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej i kulturalno-rekreacyjnej;

2. Usługi aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach podmiotów reintegracji społecznej.

Jako KIS wnioskowaliśmy o dofinansowanie do projektu drugiego typu, który miał obejmować stworzenie nowych miejsc reintegracji poprzez m.in. rozszerzenie oferty wsparcia świadczonego przez podmioty reintegracji. Projekt (w przypadku otrzymania dofinansowania) skierowany będzie do klientów Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach - osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób.

Pisząc wniosek o dofinansowanie opieraliśmy się na doświadczeniu zdobytym podczas projektowania i realizacji poprzednich projektów dotyczących aktywizacji zawodowej, a były to: „Drogowskaz przemiana”, „Kierunek przemiana” oraz „Droga do przemiany”. Nowością zaś w koncepcji projektu będzie nastawienie się na mniejszą grupę beneficjentów, przy częstszym i bardziej systematycznym kontakcie z uczestnikami projektu.

Obecnie czakamy na wyniki konkursu, które mają zostać ogłoszone w grudniu bieżącego roku.

-----------------------------------------------

Źródło zdjęcia: https://bezowijania.com/pl/jak-zbudowac-efektywny-zespol-projektowy

Skip to content