O Centrum


https://www.ispeech.org

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, zwane dalej „Centrum”, zostało utworzone na mocy uchwały Nr XVII/135/03 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 października 2003 r.

Centrum to przyjazna instytucja, promująca integrację członków społeczności lokalnej, profesjonalnie świadcząca usługi, tworzące spójny system pomocy socjalnej na rzecz wzrostu jakości życia mieszkańców Pabianic.

Do zakresu działania Centrum należy w szczególności:

 1. ustalanie potrzeb jednostek, grup i rodzin wymagających pomocy;
 2. opracowanie planów zaspokojenia potrzeb, o których mowa w punkcie 1;
 3. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, w zakresie udzielania pomocy w formie:
  • świadczeń pieniężnych,
  • świadczeń w naturze,
  • usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
  • świadczeń w placówkach pomocy społecznej;
 4. organizowanie i nadzór nad usługami opiekuńczymi, w tym specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w domach podopiecznych;
 5. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielania pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 6. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie dotyczącym świadczeń rodzinnych;
 7. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie dotyczącym świadczenia wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych;
 8. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie potwierdzania praw do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 9. organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia;
 10. prowadzenie mieszkań chronionych;
 11. prowadzenie aktywizacji zawodowej;
 12. organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego;
 13. organizowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej dla rodzin i środowisk tego wymagających;
 14. organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie pieczy zastępczej i wspierania rodziny;
 15. współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach z zakresu pomocy społecznej;
 16. prowadzenie działań profilaktyki uzależnień;
 17. koordynowanie realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 18. wykonywanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb Miasta Pabianic.

W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydział Administracji i Świadczeń;
 2. Wydział Ekonomiczno-Księgowy;
 3. Wydział Pomocy Środowiskowej;
 4. Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji;
 5. Centrum Seniora;
 6. Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej;
 7. Placówka Wsparcia Dziennego „Junior”;
 8. Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych;
 9. Warsztat Terapii Zajęciowej.

Miejskie Centrum Po mocy Społecznej z siedzibą w Pabianicach zostało utworzone 1 stycznia 2004 r. jako miejska jednostka budżetowa poprzez połączenie następujących miejskich jednostek budżetowych:

 1. Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Pabianicach;
 2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Pabianicach.
Skip to content