Informacje w związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym


iSpeech

W przypadku gdy dostali Państwo odmowę przyznania świadczenia bądź zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia / bez rozpoznania należy złożyć kolejny wniosek o wypłatę dodatku.

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym:

  • gospodarstwa domowe zamieszkujące odrębne lokale pod wspólnym adresem mogą złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego załączając dokument potwierdzający podjęcie działań zmierzających do nadania odrębnego numeru lokalu.
  • gospodarstwa domowe zamieszkujące w odrębnych budynkach pod tym samym adresem muszą nadać indywidualny numer domu i złożyć wniosek w celu otrzymania ww. dodatku

Wnioski należy składać do dnia 30 listopada 2022 r. w siedzibie MCPS w Pabianicach lub za pośrednictwem ePuap.

 Aktualne przepisy przewidują, iż dodatki przysługują również w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach.  W takim przypadku, przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy celem zweryfikowania zamieszkiwania pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych. Nie ma w tym wypadku znaczenia czy źródłem ogrzewania jest oddzielne czy współdzielone źródło ciepła.

Ponadto, dodatki przysługują również w sytuacji gdy źródło ciepła nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest zgłoszone źródło.

Skip to content