ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023


iSpeech.org

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach przystąpiło do realizacji zadania publicznego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023, dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

Kwota dofinansowania zadania: 332.438,40 zł/PLN

Całkowity Koszt: 332.438,40 zł/PLN

W wyniku realizacji zadania asystą osobistą zostanie objętych co najmniej 20 osób niepełnosprawnych, na rzecz których zostanie wykonanych 8.028 godzin usług.

Celem programu jest rozpowszechnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, a co za tym idzie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Adresatami Programu są:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
będące mieszkańcami Miasta Pabianice.

Dodatkowym założeniem programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Uczestnicy programu mają możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta m.in. w zakresie:

  • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
  • załatwianiu spraw urzędowych.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

  • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
  • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
  • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
  • przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

WAŻNE

W trakcie realizacji usług asysty osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, finansowane ze środków publicznych.

Wprowadzenie usługi asystenckiej jako formy ogólnodostępnego wsparcia spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska osób niepełnosprawnych.

Usługa asystenta przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023. Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Program realizowany z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością (z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją), a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie miasta, zgodnie z założeniami Programu i do wysokości przyznanych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego. Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o udzielenie wsparcia w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:

1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, załącznik Nr 7;

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-1666547153.docx

2. Karta zakresu czynności Załącznik Nr 8 do Programu AOON edycja 2023;

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST-1666547157.docx

3. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023;

4. Klauzula informacyjna Załącznik Nr 12 do Programu AOON edycja 2023;

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-12-do-Programu-AOON-JST-1666547197.docx

5. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności / o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 7, pokój nr. 2 ,nr telefonu: 603 749 675, 885 035 101, 42 226 82 65

e-mail: uo@mcps.pabianice.pl

Osoba wskazana do kontaktu: Anna Michalak-Leszczyńska.

Skip to content