Świadczenia dla Obywateli Ukrainy Пільги для громадян України


Text to Speech Demo

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 roku, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz Obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z powodu działań wojennych, mogą ubiegać się w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach o następujące świadczenia:

 1. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,
 2. świadczenia rodzinne,
 3. świadczenia z pomocy społecznej,

Świadczenia może otrzymać Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583) oraz został wpisany do rejestru PESEL.

Powyższe świadczenia będą przyznawane i wypłacane po wejściu w życie przepisów wykonawczych dowyżej wymienionej ustawy.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego pobyt uznany jest za legalny, przysługuje prawo do:

 1. świadczeń rodzinnych,
 2. świadczenia wychowawczego,
 3. rodzinnego kapitału opiekuńczego,
 4. dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna,
 5. świadczenia z programu Dobry Start.

Громадяни, які прибули на територію Польщі, безпосередньо з території України з 24 лютого 2022 року у зв’язку з воєнними діями на території України та громадяни України, які мають Карту Поляка, які також прибули на територію Польщі з найближчою родиною у зв’язку з воєнними діями на території України можуть звертатись до Міського Центру Соціальної Допомоги в Паб’яніцах за такими пільгами:

 1. Одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих на особу, призначених на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, оплату житла.
 2. Сімейна допомога.
 3. Допомога соціальна.

Пільги можуть отримувати громадяни України, перебування яких на території Польщі вважається законним на підставі ст. 2 п. 1 закону від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території цієї держави» (Вісник законів від 2022 ст.583) та внесені до реєстру PESEL(песель).

Вищезазначені пільги будуть призначатись та виплачуватись після того як набудуть чинності вищезазначені нормативно правові акти. Громадянину України, який проживає на території Польщі, перебування якого вважається законним, має право на:

 1. Пільги на сім’ю.
 2. Пільги на виховання.
 3. Допомога опікунові на сім’ю.
 4. Співфінансування перебування в яслах, дитячих садочках.
 5. Пільги за програмою «Добрий Старт».
Skip to content