Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 oraz 2024 roku


iSpeech

Refundacja podatku VAT jest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r.do dnia 30 czerwca 2024 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych (tzn. osoba, która podpisała umowę z przedsiębiorstwem dostarczającym paliwo gazowe) w gospodarstwie domowym:

– wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, (gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej jako główne źródło ogrzewania) wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy

– jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł lub

– jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • dochody z gospodarstwa rolnego
 • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2023 r.
 • 2022 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2023 r. do dnia 30-09-2024 r.

Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz do dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury rozrachunkowej za gaz (a nie faktury za prognozę opłat za gaz).

Aby uzyskać refundację podatku VAT do wniosku należy dołączyć:

– fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku

– dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę

Wnioski można składać:

 • osobiście w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul Gdańska 7, I piętro,
  w godzinach pracy urzędu: pon, śr, czw, pt w godz. od 8.30 do 15.30; wt w godz. od 9.00 do 17.00
 • listownie na adres: Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul Gdańska 7,
  95-200 Pabianice
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej MCPS Pabianice na platformie ePUAP: /mcpspabianice/SkrytkaESP – wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny: instrukcja jak złożyć podpis.

Wnioski o wypłatę refundacji należy złożyć nie później niż do 30-09-2024 roku  lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Informację o przyznaniu refundacji podatku VAT wnioskodawca otrzyma na adres e-mail wskazany we wniosku.

Skip to content